Esiopetus

Näkövammainen lapsi hyötyy esiopetuksesta

Opettaja ja oppilas.Esiopetus kuuluu lapsen oppivelvollisuuteen ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetus tukee ja seuraa lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, tiedollista ja emotionaalista kehitystä. Tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja oppimismyönteisyyttä sekä ryhmässä toimimisen taitoja, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvä pohja aloittaa koulu.

Lapsen on osallistuttava esiopetukseen ennen kouluun menoa. Esiopetusta voidaan järjestää joko päivähoidossa tai koulussa. Esiopetus on perheelle maksutonta.

Lapsi saa osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Suurin osa näkövammaisista oppilaista kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jolloin esiopetus kestää joko yhden tai kaksi vuotta.

Pidennetyssä oppivelvollisuudessa opetus alkaa perusopetuslain mukaan vuotta säädettyä aikaisemmin:
“Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta — aikaisemmin ja kestää 11 vuotta”.

Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella ja sellaisella lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetuksessa kolme vaihtoehtoa

Perusopetuslaki mahdollistaa lapselle, jolla on pidennetty oppivelvollisuus, kolme vaihtoehtoista tapaa osallistua esiopetukseen.

1) Oppilas voi aloittaa jo 5-vuotiaana vapaaehtoisen varhennetun esiopetuksen. Ensimmäinen esiopetusvuoden aikana lapsella ei ole oppivelvollisuutta, vaan oppivelvollisuus alkaa vasta 6-vuotiaana. Lapsi aloittaa tällöin koulun ensimmäisen luokan 7-vuotiaana.

2) Toinen vaihtoehto on, että oppilas käy oppivelvollisuuteen kuuluvaa esiopetusta yhden vuoden 6-vuotiaana ja aloittaa koulun 7-vuotiaana.

3) Kolmas vaihtoehto on, että oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja esiopetus kestää kaksi vuotta. Koulu alkaa vasta 8-vuotiaana. Tällöin on tehtävä myös oppilaskohtainen hallinnollinen päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin, koulun aloitusta siis lykätään.

“Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin.”

Päätös siitä, mikä vaihtoehto lapselle valitaan, tulee aina tehdä vanhempien kanssa yhdessä. Päätöksen perusteena tulisivat olla lapsen yksilölliset edellytykset, valmiudet aloittaa perusopetus sekä lapsen hyvinvointi ja jaksaminen.

5-vuotiaana aloitettava varhennettu esiopetus (vaihtoehto 1) on osoittautunut ongelmalliseksi tilanteissa, joissa tavoitteena on näkövammaisen lapsen integrointi yleisopetuksen luokkaan. Tällöin lapsi saattaa olla tilanteessa, jossa hänen on aloitettava perusopetus 7-vuotiaana riippumatta siitä, onko hän tosiasiassa koulukypsä.

Silmäterä-lehti 2/09 Eskariin – 5-vuotiaana vai myöhemmin? (s. 36)

Erityinen tuki esiopetuksen aikana vaatii suunnitelman

Esiopetuksessa erityistä tukea tulisi tarjota lapsille, joiden kehityksen, kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Erityistä tukea tulisi antaa myös lapsille, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä tai joiden perusopetuksen aloittamista siirretään vuotta myöhemmäksi tai jotka siirretään erityisopetukseen esiopetuksen aikana. Käytännössä erityistä tukea tulisi aina tarjota näkövammaiselle lapselle esiopetuksessa.

Esiopetuksen suunnitelma sisältää lapsen kasvulle ja kehitykselle asetetut tavoitteet sekä arvion lapsen vahvuuksista ja vaikeuksista. Esiopetuksen suunnitelma tulee laatia erityistä tukea tarvitsevalle lapselle yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelma on tärkeä laatia, sillä siihen kirjataan myös ympäristöön liittyvät muutostarpeet sekä opetukseen
osallistumisen edellyttämät tuki- ja oppilashuoltopalvelut ja niistä vastaavat tahot.

Esikouluikäiselle lapselle, joka on siirretty erityisopetukseen, laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

On tärkeää sopia myös suunnitelman seurannasta ja arvioinnista, jotta lapsen saama tuki vastaa tarpeita myös lapsen kehittyessä.

Koulukuljetus

Esioppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos esikoulumatka on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Se pätee myös vapaaehtoiseen varhennettuun esiopetukseen.

Esikoulun tukijakso

Esikoulun tukijakso järjestetään Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Tukijaksolle lapset tulevat vanhempiensa kanssa. Eskarijakson tavoitteena on tukea lapsen ensimmäistä esikouluvuotta ja auttaa perhettä tulevissa kouluratkaisuissa.

Ohjauskäynnit lapsen esiopetuspaikkaan

Näkövammaisen lapsen opetusta ja opetushenkilöstöä voidaan tukea ohjauskäynneillä lapsen esiopetuspaikkaan.