Auton käyttöön liittyvät tuet

Näkövammaisen autolla liikkumiseen liittyviä tukitoimia ovat muun muassa autoveronpalautus ja autoveronhuojennus, invalidibonus liikennevakuutuksessa, vuotuisen ajoneuvoveron palautus sekä kotikunnan vammaispalvelulain mukainen tuki päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksiin, josta voidaan käyttää nimitystä autoavustus. Tuet ja pysäköintilupa koskevat myös vammaisen lapsen perhettä.

Autoveronpalautus

Vammaiselle henkilölle voidaan autoverolaissa säädettyjen edellytysten mukaan palauttaa auton hintaan sisältyvä autovero joko kokonaan tai osittain.

Autoverolain 51 §:n mukaan autovero voidaan palauttaa Suomessa ensi kerran rekisteröidystä autosta silloin kun

 • henkilön pysyvä näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 80 % ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä tai
 • henkilön pysyvä invaliditeetista aiheutuva haitta-aste on vähintään 60 % ja auton hankinta on olennaisen tarpeellinen työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun vuoksi.

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa. Automaattivaihteista autoa välttämättä tarvitsevalle palautettava enimmäismäärä on 4 980 euroa.

Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakija on tullut auton yksinomistajaksi. Päätöstä autoveronpalautuksesta suositellaan haettavaksi jo ennen auton hankkimista.

Hakemukseen on liitettävä:

 • Lääkärinlausunto B, jossa tarkkaan kuvataan invaliditeetin laatu (haitta-asteprosentti) ja toiminnallinen haitta,
 • oikeaksi todistettu jäljennös näkövammaisen henkilön kuljettajana toimivan henkilön ajokortista ja
 • selvitys siitä, että kuljettajaksi ilmoitetulla on käytännössä mahdollisuus toimia kuljettajana sekä
 • luotettava selvitys siitä, mihin tarkoituksiin ja kuinka usein autoa käytetään.

Lue lisää:
Verohallinto: autoveronpalautus
Ohjeita autoveronpalautuksesta

Autoveron huojennus

Autoverosta voidaan myöntää huojennus autoverolain 50 §:n perusteella, mikäli hakija ei täytä autoverolain 51 §:n edellytyksiä. Tällöin tullihallitus voi palauttaa veron joko kokonaan tai kohtuulliseksi katsotun osan.

Tämän pykälän perusteella autoveroa on palautettu vaikeavammaisten lasten vanhemmille, joille auto on tarpeellinen lapsen kuljetuksen vuoksi.

Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään huomiota

 • vamman laatuun,
 • auton tarpeeseen,
 • perheen taloudelliseen (viimeiseksi toimitettu verotus) ja
 • sosiaaliseen asemaan (esim. sosiaaliviranomaisten antama selvitys vammaispalvelulain mukaisista tuista).

Lue lisää:
Verohallinto: autoveron huojennus
Tiedusteluihin vastaa autoverotusneuvonta, p. 029 497 150.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta vammaisuuden perusteella

Näkövammainen voi saada vapautuksen vuotuisesta ajoneuvoveron perusverosta jollakin seuraavista ehdoista:

 • ajoneuvon omistajalle on myönnetty autoveron palautus tai
 • ajoneuvon omistajalla, haltijalla tai ajoneuvolla kuljetettavalla on vammaisen pysäköintilupa.

Vapautus myönnetään saman henkilön vamman perusteella vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan ja verovelvollinen voi saada vammaisvapautuksen vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan. Vapautuksen voi siis saada henkilö joka kuljettaa näkövammaista autollaan.

Vapautuksen ajoneuvoverosta voi hakea Trafin palveluntuottajan Ajovarman toimipisteestä, jos haetaan myös vammaisen pysäköintilupaa. Vapautusta ajoneuvoverosta tulee hakea kolmen vuoden kuluessa pysäköintiluvan myöntämisestä. Jos on voimassaoleva pysäköintilupa, verovapautusta haetaan Trafista postittamalla hakemus, sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta tai Trafin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja verovapautuksen hakemisesta: www.trafi.fi/ajoneuvovero

Invalidibonus liikennevakuutuksessa

Liikennevakuutusyhtiöt voivat myöntää alennusta liikennevakuutusmaksuista invaliditeetin perusteella vammaiselle ensimmäisen kerran myönnettyä autoverolain 51 §:n mukaista autoveronpalautusta vastaan. Alennus on henkilökohtainen ja se myönnetään samasta ajankohdasta lukien kuin autoveronpalautus. Lisätietoja liikennevakuutusyhtiöistä.

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa haetaan Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä www.ajovarma.fi tai Trafin sähköisissä asiakaspalveluissa. Lupa on tarkoitettu vammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että näkövamman haittaluokka on vähintään 17, haitta-asteena 85 %. Lupa myönnetään pääsääntöisesti vammaiselle itselleen, vaikkei hän kuljettaisikaan itse autoa. Pysäköintilupaa voi hakea myös autoton henkilö, jolla on lisäksi oikeus hakea yhdestä ilmoittamastaan autosta ajoneuvoveron vapautusta.

Pysäköintilupa ei ole ajoneuvokohtainen ja se kelpaa kaikissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa.

Lupaa haettaessa on oltava erillinen lääkärinlausuntolomake, joka on vammaisen pysäköintilupaan tarkoitettu.

Lisätietoa vammaisen pysäköintiluvan käytöstä eri maissa: www.fiadisabledtravellers.com

Tukea auton tai muun liikkumisvälineen kustannuksiin vammaispalvelulain nojalla

Kotikunnan sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan vammaispalvelulain nojalla. Taloudellinen tuki on määrärahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jota ei koske vammaispalvelulain erityinen järjestämisvelvollisuus. Lähtökohta tuen myöntämiselle on, että vamma vaikeuttaa henkilön liikkumista.

Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi on vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve siten, että vammainen henkilö pystyy osoittamaan tarpeen olevan jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva. Hakemuksessa on selvitettävä, että autoa tarvitsee nimenomaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Kotikunnan sosiaalitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen auton ostoon ryhtymistä ja keskustella mahdollisesta taloudellisesta tuesta.