Hakemukset

Lapsen vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle lapselle.

Tuen saaminen edellyttää, että sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle vähintään 6 kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen. Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään rasituksen ja sidonnaisuuden määrän mukaan.

Vammaistuen voi saada määräajaksi tai siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Tuen maksuaika riippuu siitä, miten pitkään lapsen sairaudesta tai vammasta aiheutuvan rasituksen ja sidonnaisuuden arvioidaan kestävän. Monet sairaudet ovat elinikäisiä, mutta niiden aiheuttama rasitus ja sidonnaisuus voi muuttua, kun lapsi kasvaa ja kehittyy. Määräajaksi myönnettyyn tukeen perhe voi hakea jatkoa tuen päätyttyä.

Diagnoosi ei ole ainoa myöntämisperuste, vaan perheen tilannetta tarkastellaan laajemmin. Hoitotukihakemusta täytettäessä on pohdittava, mitkä asiat lapsen tarvitsemassa hoidossa ja tuessa johtuvat näkövammasta. Lapsen hoidon vaativuutta voi verrata saman ikäiseen näkevään lapseen.

Hoitotukihakemuksessa mainitaan lapsen mahdolliset terapiat. Näkövammaisen lapsen varhaiskuntoutusohjelma La-Ku on verrattavissa terapiaan. Jos La-Ku on käytössä, se on hyvä mainita hoitotukihakemuksessa.

Hoitotukihakemukseen tarvitaan lisäksi lääkärinlausunto C. Heikkonäköisen lapsen hoitotukihakemukseen on hyvä pyytää lääkärin perustelut tuen tarpeelle.

Lisätietoja Kelan sivuilta.
Lapsen vammaistuki

Näkövammaisten liitto ry: Ohjeita alle 16-vuotiaan vammaistuen hakemiseen