Nuorelle

Nuorelle

Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma

Nuorelle näkövammaiselle henkilölle voi olla tarpeen laatia henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten nuorta tuetaan peruskoulun päätyttyä. Nuoren kuntoutusraha edellyttää henkilökohtaista opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa.

Suunnitelma laaditaan yhdessä nuoren, huoltajan ja asiantuntijoiden kesken. Myös erityishuoltopiirissä, valtion erityiskoulussa tai muussa erityiskoulussa tehty suunnitelma kelpaa, jos se on sisällöltään Kelan vaatimusten mukainen.

Nuoren kuntoutusraha alle 20-vuotiaalle

16-vuotias nuori voi saada kuntoutusrahaa, jos hänen työkykynsä tai mahdollisuudet valita ammatti ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet ja nuori tarvitsee tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta. Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen. Nuoren kuntoutusrahan saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä, mutta nuorelle tulee olla kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma.

Lisätietoja
• Kelasta
• Näkövammaisten liitto ry: Näin haet nuoren kuntoutusrahaa

Ammatillinen kuntoutus

Näkövammainen ja avustaja.Perusopetuksen päättänyt nuori voi saada Kelasta työelämään tähtäävää ammatillista kuntoutusta, jos sairaus tai vamma rajoittaa olennaisesti työn ja ammatin valintaa. Toimeentuloturvana voidaan 16 vuotta täyttäneelle maksaa kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta.

Ammatillinen kuntoutus voi sisältää mm.
• kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia
• työ- ja koulutuskokeiluja
• ammatillista koulutusta
• ammatillisen koulutuksen vuoksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta
• työhönvalmennusta
• vaikeavammaisille teknisesti vaativia apuvälineitä työhön ja opiskeluun
• muuta opiskelun tai työn takia välttämätöntä kuntoutusta

Lisätietoja
• Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta 
• Kelan kuntoutusrahasta 
• Näkövammaisten liiton työelämäpalvelut
• Näkövammaisten liitto ry: Opiskelutekniikat ja oppimateriaalit