Tuet

Lapsen vammaisuuden perusteella haettavat tuet

Vammaistuki

Tyttö ja ilmapallo.Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle lapselle. Tuen saaminen edellyttää, että sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle vähintään 6 kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen. Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään rasituksen ja sidonnaisuuden määrän mukaan.

Vammaistuen voi saada määräajaksi tai siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Tuen maksuaika riippuu siitä, miten pitkään lapsen sairaudesta tai vammasta aiheutuvan rasituksen ja sidonnaisuuden arvioidaan kestävän. Monet sairaudet ovat elinikäisiä, mutta niiden aiheuttama rasitus ja sidonnaisuus voi muuttua, kun lapsi kasvaa ja kehittyy. Määräajaksi myönnettyyn tukeen perhe voi hakea jatkoa tuen päätyttyä.

Diagnoosi ei ole ainoa myöntämisperuste, vaan perheen tilannetta tarkastellaan laajemmin. Hakemusta täytettäessä on pohdittava, mitkä asiat lapsen tarvitsemassa hoidossa ja tuessa johtuvat näkövammasta. Lapsen hoidon vaativuutta voi verrata saman ikäiseen näkevään lapseen.

Hakemuksessa mainitaan lapsen mahdolliset terapiat. Näkövammaisen lapsen varhaiskuntoutusohjelma La-Ku on verrattavissa terapiaan.

Hoitotukihakemukseen tarvitaan lisäksi lääkärinlausunto C. Myös lääkärinlausunto B tai muu vastaava lääketieteellinen selvitys lapsen terveydentilasta on riittävä, jos siinä on tuen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

16-vuotta täyttäneellä lapsella voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen ja/tai vaikeasti vajaakuntoisen nuoren kuntoutusrahaan.

Erityishoitoraha

Kelan erityishoitoraha on tarkoitettu korvaukseksi alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta johtuvasta hoidosta tai kuntoutuksesta, kun vanhempi joutuu olemaan tilapäisesti pois töistä.

Erityishoitorahan saaminen edellyttää, että

  • vanhempi osallistuu alle 7-vuotiaan lapsen hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, poliklinikalla tai kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla
  • vanhempi osallistuu 7-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon tai kuntoutukseen tai
  • vanhempi hoitaa kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Omaishoidon tuen saaminen edellyttää hoito- ja palvelusuunnitelman sekä hoitosopimuksen tekemistä. Omaishoidon tukea haetaan vammaisen lapsen kotikunnalta.

Lisätietoja kuntien maksamasta omaishoidon tuesta saat

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki on yleinen lapsiperheille kuuluva tuki. Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Sairastettaessa

Näkövammaiselle lapselle kuuluu normaalit julkisen terveyden huollon palvelut esimerkiksi omassa terveyskeskuksessa.

Lääkekorvauksia Kela maksaa lääkärin määräämistä lääkkeistä. Kela-korttia näyttämällä korvaus vähennetään lääkkeen hinnasta apteekissa.

Monivammaiselle lapselle

Ylimääräiset vaatetuskustannukset

Vammainen lapsi tai nuori voi vammaispalvelulain perusteella saada korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita. Kysy lisätietoja kuntasi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä.

Erityisravintokustannukset

Perheelle voidaan korvata vamman tai sairauden edellyttämistä pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavista erityisravintovalmisteista ja erityisruokavalioista aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Korvaaminen on vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraista. Kysy lisätietoja kuntasi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä.

Ilmaiset vaipat

Yli 3-vuotiaat lapset, jotka tarvitsevat vaippoja edelleen päivittäin pitkäaikaisen sairautensa tai vammansa johdosta, saavat vaipat maksutta hoitotarvikejakelusta tai terveyskeskuksesta. Vaippatarve käy ilmi lapsen hoitosuunnitelmasta.